Vi får mange henvendelser fra lokale lag og foreninger som ber om pengegaver og sponsorbidrag. Doblougs Bryggeri er underlagt alkoholloven samt forskrifter som regulerer hvordan næringsvirksomhet knyttet til produksjon, fremstilling og salg av alkoholholdig drikke kan drive slik aktivitet. Doblougs Bryggeri har derfor en prinsipiell linje om ikke å tildele sponsorat eller pengegaver.

Ved særskilte tilfeller kan styret etter skriftlig søknad behandle henvendelser om sponsormidler og tildele slikt.